logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

INTELEKTOVÉ NADANIE

Vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - ISCED 1 - primárne vzdelávanie (r. 2009)

Vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie (r. 2009)

Vzdelávací program pre gymnáziá pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - ISCED 3a - vyššie sekundárne vzdelávanie (r. 2009)

Vyhláška MŠ SR o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním (r. 2008)

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov (r. 2005)

Informačno-metodický material k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1.-4. ročníku základnej školy (r. 2005)

Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1.-4. ročníku základnej školy (r. 2005)

Doplnky k učebných osnovám pre 1.-4. ročník základnej školy pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov (r. 2005)

Výchovno-vzdelávací program pre intelektovo nadaného žiaka (r. 2005)

CPPPaP - Nadané deti (prezentácia pdf)

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk