logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zverejnenie materiálov MV SR k vybavovaniu podnetov o protispoločenskej činnosti na webovom sídle školského zariadenia zriadeného okresným úradom v sídle kraja:

  • 1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25. júna 2015
  • 2. Spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej intranetovej stránke - sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva

Nariadenie MV SR podnety
Spôsob podávania podnetov