logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
VITAJTE na našej stránke

Sme poradenské centrum s územnou pôsobnosťou v okrese Galanta.

Obsahom našej činnosti je komplexná starostlivosť – diagnostická, poradenská, psychoterapeutická, rehabilitačná a preventívna. Našimi klientmi sú deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Poskytujeme poradenstvo   zákonným zástupcom detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom škôl. Spolupracujeme s odborníkmi v mnohých oblastiach, predovšetkým v s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi a lekármi.

K dôležitým oblastiam našej činnosti patrí prevencia sociálno-patologických javov.

Naše zariadenie sa člení na oddelenia:

- Oddelenie osobnostného vývinu a psychoterapie

- Oddelenie vzdelávacieho vývinu a špeciálnej pedagogiky

- Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie

 

AKTUÁLNE

Ponuka preventívno-výchovných besied a aktivít

CPPPaP Galanta je zapojené do národného projektu VÚDPaP "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

 

Konzultačné hodiny špeciálnych pedagógov CPPPaP Galanta:

každý párny štvrtok od 13:00 do 15:30


 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk